Powiedział abba Antoni:
„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpostarte na ziemi,
jęknąłem więc i powiedziałem: A któż się im wymknie?
I usłyszałem głos mówiący do mnie: «Pokora»” [1].

[1] Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom 1.

Sięgając do źródła – Słowa

Słowo pokora w języku polskim wywodzi się od prasłowiańskiego pokoriti, co znaczy poniżyć, upokorzyć [2]. Najczęściej więc rozumiana jest jako uniżoność, stojąca w opozycji do pychy, wyniosłości czy arogancji. Jest to jednak fałszywa pokora. Zarówno bowiem arogancja, wyniosłość czy pycha, jak i uniżoność wynikają z własnego ego i są definiowane w porównaniu do innych ludzi, stawiając nas w opozycji do nich. Kiedy umieszczamy nasze jestestwo w centrum naszego wszechświata wyznaczamy w ten sposób ciasne jego granice, a ostatecznie zamieniamy wszystkich w środek do zaspokojenia głodu własnej samoświadomości.

[2] Wielki Słownik Języka Polskiego PAN, https://wsjp.pl/haslo/do_druku/4417/pokora; dostęp dnia 26.05.2024 r.

Tymczasem hebrajskie słowo oznaczające pokorę to anavah (עֲנָוָה). Anavah pochodzi od słowa anu, które oznacza odpowiadać. Pokora jest zatem odpowiedzią na to, co przychodzi spoza nas. Pokora oznacza życie w świetle tego, co jest większe ode mnie. Kiedy Bóg jest w centrum naszego życia poszerzamy promień naszego wszechświata aż do nieskończoności – otwieramy się na chwałę stworzenia i piękno innych ludzi. W judaizmie pokora jest zakorzeniona w poczuciu odpowiedzialności [3].

[3] M. Kalmenson, Z. Abraham, People of the Word: 50 Words That Shaped Jewish Thinking, książka dostępna w wersji online: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/5785598/jewish/Humility-Anavah.htm; dostęp dnia 26.05.2024 r.

Podążając za Świętym

Literatura rabiniczna przypisuje pokorę samemu Bogu, z tym wskazaniem, że człowiek powinien Go w tym względzie naśladować. „Wspominając o haftarze czytanej w Jom Kipur, Gemara przytacza to, co powiedział rabin Joanan: Gdziekolwiek znajdziesz w Biblii odniesienie do potęgi Świętego, niech będzie błogosławiony, znajdziesz również odniesienie do Jego pokory przylegającej do niej. Dowody tego faktu są zapisane w Torze, powtórzone w Prorokach i podane po raz trzeci w Pismach. W Torze jest napisane: «albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami» (Pwt 10,17) [4]. Po tym wersecie czytamy: «On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom» (Pwt 10,18). W Prorokach jest napisane: «Tak bowiem mówi Wysoki i Wzniosły, którego stolica jest wieczna, a imię Święty» (Iz 57,15a). Natychmiast po tym następuje: «Zamieszkuję miejsce wzniesione i święte, lecz jestem z człowiekiem skruszonym i pokornym, aby ożywić ducha pokornych i tchnąć życie w serca skruszone» (Iz 57,15b). W Pismach jest napisane: «Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu; wyrównajcie drogę Temu, co cwałuje na obłokach! Jahwe Mu na imię» (Ps 68,5), po czym następuje: «Ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem» (Ps 68,6)” [5]. Izaak Abuaba pisze: „Człowiek musi więc z całej siły naśladować cechy swojego Stwórcy, aby wznieść się na najwyższy duchowy poziom i przylgnąć do pokory” [6].

[4] Wszystkie cytaty i skróty biblijne (jeśli nie zaznaczono inaczej) pochodzą z Pismo wite Starego i Nowego Testamentu, Wydanie V, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2000.

[5] Talmud Babiloński, Megillah 31a.

[6] https://www.jewishvirtuallibrary.org/humility?utm_content=cmp-true; dostęp dnia 27.05.2024 r.

Pokora oznacza – zauważa rabin Jonathan Sacks [7] – że czujemy się na tyle bezpieczni, że nasza wartość nie musi być potwierdzana przez innych. Oznacza to, że nie musimy niczego udowadniać pokazując, że jesteśmy mądrzejsi, bardziej utalentowani lub odnoszący większe sukcesy niż inni. Jesteśmy bezpieczni, ponieważ żyjemy w Bożej miłości – nie musimy porównywać się do innych. To właśnie z tak wzmocnionej pozycji jesteśmy w stanie nie tylko uznać, ale wręcz celebrować siebie, nasze obdarowanie i możliwości. Oznacza to także, że – pewni swojej tożsamości – możemy dostrzec innych ludzi i docenić ich za to, kim są i jacy są. Pokora bowiem jest definiowana nie tylko przez głęboką świadomość własnego obdarowania i poczucie odpowiedzialności za nie, ale także przez zwiększoną wrażliwość na dary innych. Prawdziwie pokorni nie skupiają się więc na sobie, a raczej na jak najlepszym wykorzystaniu własnych możliwości dla dobra większej całości. Są więc w stanie zachwycać się wielkością innych, a nawet pomóc innym wyraźniej dostrzec posiadane przez nich dary – piszą Mendel Kalmenson i Zalman Abraham [8]. Pokora – reasumuje rabin J. Sacks [9] – to ostatecznie zrozumienie, że nie chodzi o mnie.

[7] J. Sacks, The Greatness of Humility, https://rabbisacks.org/covenant-conversation/shoftim/greatness-of-humility/; dostęp dnia 27.05.2024 r.

[8] M. Kalmenson, Z. Abraham, People of the Word, dz. cyt.; dostęp dnia 26.05.2024 r.

[9] J. Sacks, The Greatness of Humility, dz. cyt.; dostęp dnia 26.05.2024 r.

Szukając stabilności

Midraszowe ukazanie stworzenia człowieka wyjaśnia żydowski wzorzec pokory: „Mędrcy nauczali w baraita (Tosefta Sotah 8): Adam pierwszy człowiek został stworzony w szabatową wigilię pod koniec sześciu dni Stworzenia. I z jakiego powodu tak było? Aby heretycy nie mogli powiedzieć, że Święty, niech będzie błogosławiony, miał partnera, czyli Adama, w aktach stworzenia. Alternatywnie został stworzony w wigilię szabatu, aby – jeśli człowiek stanie się wyniosły – Bóg mógł mu powiedzieć: Komar poprzedził cię w aktach stworzenia, tak że zostałeś stworzony jako ostatni. (…) Ewentualnie został stworzony w szabat, po wszystkich innych kreacjach, aby natychmiast wszedł na ucztę, bo cały świat był dla niego przygotowany” [10].

[10] Talmud Babiloński, Sanhedrin 38a.

Mendel Kalmenson i Zalman Abraham [11] kontestują, że być może właśnie dlatego, by kultywować ten sposób myślenia, wielki chasydzki mistrz R. Simcha Bunim z Peshischa zawsze nosił w kieszeni dwa kawałki papieru. Na jednym było napisane: „Cały świat został stworzony dla mnie”,    a na drugim: „Jestem tylko drobinką prochu (por. Rdz 18,27)”. Te pozornie sprzeczne uczucia są receptą na prawdziwą pokorę! Według mistrzów chasydzkich dzień, w którym się narodziliśmy, jest dniem, w którym Bóg zdecydował, że świat nie może bez nas istnieć, a jednak w tym samym czasie pozostajemy tylko jednym małym kawałkiem nieskończenie złożonego i wielkiego projektu.

[11] M. Kalmenson, Z. Abraham, People of the Word, dz. cyt.; dostęp dnia 26.05.2024 r.

„Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz – pisze psalmista – i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz?”. A zaraz potem dodaje: „Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy” (Ps 8,5-7).

Chwytając nieuchwytne

Pamiętam z dzieciństwa niezwykłą atrakcję towarzyszącą suto zastawionym stołom w czasie rodzinnych uroczystości – coś, co dla dziecka nie stanowiło waloru konsumpcyjnego, a mimo to budziło spore zainteresowanie – GoldWasser, likier wysokoprocentowy z pływającymi drobinkami złota. Nie o alkohol rzecz jasna chodziło, a o te połyskujące i w płynie ukryte „skarby”. Cały wic polegał na tym, by za pomocą zapałki wyłowić je na powierzchnię. Jednak za każdym razem, gdy udało się to zrobić – złoto znikało [12]! 

[12] Płatki złota w GoldWasser są tak cieniutkie, że po wyjęciu z płynu natychmiast utleniają się.

Żydowscy moraliści są w pełni przekonani, że każda świadoma próba osiągnięcia pokory jest zawsze próbą samobójczą [13]. Perspektywa chasydzka rozumie, że pokora to nie tylko przeciwieństwo dumy. Pokora polega bowiem nie tyle na uniżonym myśleniu o sobie, co raczej na całkowitym wyzbyciu się myśli na swój temat. Kiedy żydowscy mistycy mówią o unicestwieniu samowiedzy, nie mają na myśli świadomego wysiłku woli. Próba zniweczenia jej, przy jednoczesnym zwracaniu na nią uwagi, musi zakończyć się porażką. Zamiast tego mistycy sugerują, że należy zachęcać umysł do porzucenia całkowicie wszystkich rozważań zarówno o własnej niższości, jak i wyższości [14].

[13] L. Jacobs, Humility in Judaism, https://www.myjewishlearning.com/article/humility-in-judaism/; dostęp dnia 26.05.2024 r.

[14] Tamże.

Król hebrajski, gdy obejmował tron, miał sporządzić sobie kopię Prawa, by mieć jego tekst stale przy sobie i czytać go po wszystkie dni swego życia – „aby się nauczył czcić Pana, Boga swego, strzegąc wszystkich słów tego Prawa i stosując jego postanowienia, by uniknąć wynoszenia się nad swych braci i zbaczania od przykazań na prawo czy też na lewo” (Pwt 17,19-20). Tym, co utrzymywało króla w pokorze („by uniknąć wynoszenia się nad swych braci”) była jego odpowiedź na to, co przychodzi spoza niego samego i jest większe niż on sam – odpowiedź na Boże Prawo wyrażająca się zachwytem niepozwalającym na jakąkolwiek formę koncentracji na sobie samym.

Wracając do przyszłości

Rabin J. Sacks wspomina: „Jedną z najbardziej skromnych osób, jakie kiedykolwiek spotkałem, był nieżyjący już Lubavitcher Rebbe, rabin Menachem Mendel Schneerson. Nie było w nim nic z samoponiżenia. Nosił się z cichą godnością. Był pewny siebie i miał niemal królewską postawę. Ale kiedy byłem z nim sam na sam, sprawił, że poczułem, że jestem najważniejszą osobą w pokoju. To był niezwykły prezent. To była «królewskość bez korony». To była «wspaniałość w zwykłych ubraniach»” [15].

[15] J. Sacks, The Greatness of Humility, dz. cyt.; dostęp dnia 26.05.2024 r.

Adam zdjął tę „niewidzialną koronę” – pokorę – z własnej głowy. Wszak pierwszy grzech – a i podstawa kolejnych – to pycha. „Rav Yehuda mówi, że Rav mówi: Adam, pierwszy człowiek, rozciągał się od jednego krańca świata do drugiego, jak to jest powiedziane: «od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, od jednego krańca niebios do drugiego» (Pwt 4,32), co oznacza, że w dniu, w którym Adam został stworzony, rozciągał się od jednego końca niebios do drugiego. Kiedy Adam zgrzeszył, Święty, niech będzie błogosławiony, położył na nim rękę i pomniejszył go, jak to jest powiedziane: «Za i przed stworzyłeś mnie i położyłeś na mnie Twą rękę» (Ps 139,5) [16], że na początku Adam rozciągał się za i przed, co oznacza wszędzie, a potem Bóg położył na nim rękę i umniejszył go.” [17]

[16] Tłumaczenie własne. 

[17] Talmud Babiloński, Sanhedryn 38b.

W ślad za Adamem nikt tej korony nie nosił. W smutku nosi się raczej żałobny fascynator. Po zburzeniu Jerozolimy narzeczeni nie mogli zakładać ślubnych koron. „Nauczali dalej, że w wojnie Tytusa Mędrcy debatowali nad koronami narzeczonych. Gemara wyjaśnia: Jakie są korony narzeczonych? Rabba bar bar ana mówi, że rabbin Yoanan mówi: Miasto złota, złota korona wygrawerowana wzorem miasta, noszona przez kobiety jako ozdoba.” [18]

[18] Talmud Babiloński, Sotah 49b.

Czyż Oblubienica nie założy korony Złotego Miasta (por. Ap 21,18)? „Tego też uczy się w baraita: Jakie są korony panny młodej, które były zabronione? Korona panny młodej to miasto złota. Można to jednak zrobić jako czapkę z cienkiej wełny.” [19]

[19] Talmud Babiloński, Sotah 49b.

W Chrystusie wszyscy jesteśmy zaproszeni do włożenia królewskiej korony z powrotem – w Baranku, na którego Gody się szykujemy i w którego krwi nasze grzechy stają się białe jak wełna (por. Iz 1,18). Jedynie korona pokory może być współdzielona z Tym, który jest pokorny sercem (por. Mt 11,29) – korona pokory, która przyjmuje i godzi absolutną nędzę własną z godnością Syna Bożego (por. Ga 3,26). Zbawienie.

Lecz pokorni odziedziczą ziemię
i będą się rozkoszować obfitością pokoju.
Ps 37,11

Bibliografia

Pismo wite Starego i Nowego Testamentu, Wydanie V, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2000.

Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom 1. 

Talmud Babiloński:

Megillah 31a. 

Sanhedryn 38a. 

Sanhedryn 38b.

Sotah 49b.

 

Zasoby internetowe:

Wielki Słownik Języka Polskiego PAN, https://wsjp.pl/haslo/do_druku/4417/pokora; dostęp dnia 26.05.2024 r.

Abraham Z., Kalmenson M., People of the Word: 50 Words That Shaped Jewish Thinking, książka dostępna w wersji online: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/5785598/jewish/Humility-Anavah.htm; dostęp dnia 26.05.2024 r.

Jacobs L., Humility in Judaism, https://www.myjewishlearning.com/article/humility-in-judaism/; dostęp dnia 26.05.2024 r.

Sacks J., The Greatness of Humility, https://rabbisacks.org/covenant-conversation/shoftim/greatness-of-humility/; dostęp dnia 27.05.2024 r.

https://www.jewishvirtuallibrary.org/humility?utm_content=cmp-true; dostęp dnia 27.05.2024 r.