Polityka Prywatności israeli.pl

Spis treści:

1. Bardzo ważne informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
2. Polityka Cookies
3. Logi – dane eksploatacyjne
4. Aktualizacja Polityki

1. Bardzo ważne informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach usług świadczonych w serwisie israeli.pl jest Anna Ordutowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Ordutowska israeli.pl z siedzibą w Bochni 32-700 przy ul. Proszowskiej, nr 58, lok. 6-7 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6792803320, REGON 527918030. (zwana dalej „Administratorem”)

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@israeli.pl, lub pisemnie. Jeżeli mają Państwo wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych zapraszamy do kontaktu. Pod wskazany adres można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
(RODO)
Zakres niezbędnych danych Okres przechowywania

n

Prowadzenie Konta Użytkownika w serwisie izraeli.pl oraz komunikacja

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy). adres e-mail, nazwa konta użytkownika, hasło do Konta Użytkownika, data rejestracji, informacje o zamówieniach, ukończonych kursach, Do momentu wygaśnięcia lub zamknięcia konta przez Użytkownika (rozwiązania umowy)

l

Przyjęcie i realizacji zamówienia na usługi płatne art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy). adres e-mail, nazwa konta użytkownika, hasło do Konta Użytkownika, Imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, Do momentu (rozwiązania umowy i zamknięcia Konta Użytkownika)

i

 

Wystawienie faktury i prowadzenie dokumentacji księgowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków. adres e-mail, nazwa konta użytkownika, Imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, NIP, nazwa firmy

5 lat od zakończenia roku kalendarzowego

w którym powstał obowiązek podatkowy,



Obsługa reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy). Zależne od przedmiotu reklamacji. 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia



Ściąganie należności art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy). adres e-mail, nazwa konta użytkownika, Imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, NIP, nazwa firmy Do momentu pełnego rozliczenia.



Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości serwisu.

 

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o jakość świadczonych usług i ochronę informacji).

logi serwisu safetyon.pl (więcej informacji w punkcie Logi Serwisu).

 

14 dniWysyłanie biuletynu elektronicznego i analiza skuteczności.

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą). Zgoda może być odwołana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem. adres e-mail, informacje o wyświetleniu wiadomości, kliknięciu w linki typu „call to action”. Do momentu wycofania zgody (kliknięcie linku wypisującego zamieszczonego w wiadomości)Prowadzenie statystyk odwiedzin i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług. (Google Analytics) Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Klienta na technologię cookies (ustawa dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) wyrażaną poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuje” umieszczonego w komunikacie o użyciu mechanizmu cookies. Wycofanie zgody następuje przez zmianę ustawień za pomocą tego samego narzędzia jakim została wyrażona. adres IP, informacje o urządzeniu i przeglądarce, orientacyjna lokalizacja, Aktywność użytkownika (skąd przyszedł, dokąd poszedł, co zrobił na stronie, ile czasu na niej spędził, czego szukał, co kupił, itp.) Dane zanonimizowane 4 lata.



Analiza i statystyka sprzedaży

art. 6 ust. 1 lit. f RODO  (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na prawidłowe rozliczaniu prowizji kontrahentów biorących udział w programie afiliacyjnym).

 

Zdarzenia przypisane do linku afiliacyjnego (informacja o kliknięciu w link afiliacyjny przez Użytkownika i kwocie dokonanego zakupu)

5 lat od zakończenia roku kalendarzowego

w którym powstał obowiązek podatkowy,Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO  (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy). adres e-mail, nazwa konta użytkownika, hasło do Konta Użytkownika, data rejestracji, Imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, informacje o zamówieniach, NIP, nazwa firmy, Logi serwisu safetyon.pl,

Przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy – planowo do 6 lat.

 

Komu przekazujemy Twoje dane?

Administrator może udostępniać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków oraz w niezbędnych zakresie podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi płatności elektronicznych (token i kwota), a w uzasadnionych przypadkach kancelariom prawnym. Dane powierzone są dostawcom usług IT, w tym hostingu Serwisu, hostingu poczty i obsługi newslettera. W przypadku udzielania zgody na prowadzenie statystyk przy użyciu Google Analyticis dane będą przekazywane do Google LLC.

Respektujemy Twoje prawa

W związku z tym, iż Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania (w przypadku, jeśli są nieprawidłowe), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę, lub które przetwarzane są na podstawie umowy). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W razie uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

s

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne wyżej wymienionych celów. Niepodanie danych osobowych w procesie zawiązywania umowy będzie wiązać się z niemożliwością nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Administratorem a Usługobiorcą, realizacji umowy między, rozliczenia działalności. Administrator może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

2. Polityka Cookies

Mechanizm Cookies

Na stronie safetyon.pl (dalej: Serwis) wykorzystywany jest mechanizm cookies. Serwis zapisuje na urządzeniu użytkownika informacje w formie plików tzw. ciasteczek.

Niezbędne cookies

Niezbędne Pliki Cookies zapisywane są na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli ustawienia przeglądarki internetowej na to pozwalają. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików Cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki, z której użytkownik korzysta podczas odwiedzin Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Pliki te są niezbędne w celu: prawidłowego działania Serwisu, w związku z tym świadczenia usług drogą elektroniczną oraz analizy i prowadzenia statystyki sprzedaży.

Dodatkowe Cookies

W wyniku wyrażenia zgody przez użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuje” umieszczonego w komunikacie o użyciu mechanizmu cookies skutkuje uruchomieniem narzędzia do prowadzenia statystyki odwiedzin (Google Analytics), w konsekwencji czego, następuje przekazanie danych do serwisu google.

Więcej informacji o rodzaju przetwarzania danych znajdziesz tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=pl. W wyniku przetwarzani tych danych administrator otrzymuje zbiorcze informacje, o których możesz poczytać tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=pl

 

Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies:

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

3. Logi – dane eksploatacyjne

Zgodnie z przyjętą praktyką prowadzenia Serwisu internetowego administrator przetwarza logi systemowe zawierające takie dane jak:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika) nazwę stacji klienta, rodzaj i data zdarzenia, pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

 Zebrane logi przechowywane są przez czas do 14 dni jako materiał pomocniczy służący do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania Serwisu. Wskazane powyżej dane nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. 

Dane, które wskazano powyżej mogą stanowić dane osobowe. W takim przypadku przetwarzane odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dążeniu do utrzymania jakości i bezpieczeństwa Serwisu.

 Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

4. Aktualizacja polityki

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
Aktualna wersja Polityki (01.2020) została przyjęta w dniu 25 listopada 2020 r. i obowiązuje od tego dnia.

bądźmy na bieżąco

Co zyskasz subskrybując newsletter z israeli.pl, czyli Israeletter?

  • będziesz na bieżąco ze wszystkimi działaniami, jakie podejmujemy w ramach israeli.pl
  • dostaniesz garść inspiracji i sporo polecajek, które pomogą Ci wzrastać w zrozumieniu żydowskich korzeni Kościoła chrześcijańskiego
  • nauczysz się liczyć dni według biblijnej rachuby, ponieważ Israelettery wysyłamy z początkiem każdego kolejnego miesiąca – zgodnie z kalendarzem hebrajskim
  • co miesiąc otrzymasz tapetę na pulpit Twojego komputera z grafiką korespondującą z tematem każdego rozpoczynającego się miesiąca biblijnego!
  • na pojawiające się w naszym sklepie nowości otrzymasz specjalny kod rabatowy uprawniający do 10% zniżki!
Shortcode
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Sklep

Produkty stworzone z miłością

Wszystko, co znajdziesz w tym sklepie, inspirowane jest fascynacją Bożym planem zbawienia oraz miłością do Izraela. Mamy nadzieję, że sklep ten będzie się rozwijał, powiększając sukcesywnie swój asortyment.

Kontakt

Telefon

+48 510 073 739